Hoi Man

Hoi Man

Zoey Cheung

Zoey Cheung

Suvi Shek

Suvi Shek

BellC

BellC

Reeves Chung

Reeves Chung

David Tong

David Tong

Ben Cheng

Ben Cheng

Celia Lei

Celia Lei

Po

Po

Ng Kit Chun

Ng Kit Chun

小薯仔

小薯仔

Agnes

Agnes

Ben Cheng

Ben Cheng

Coey Liu

Coey Liu

Shion Kan

Shion Kan

SK

SK

Saicar

Saicar

Ben Cheng

Ben Cheng

Desmond Tang - 變易 . 2020 Camphor 樟木

Desmond Tang - 變易 . 2020 Camphor 樟木

威廉 • 郭

威廉 • 郭

King

King

Able Choy

Able Choy

胡庭毓

胡庭毓

李澤賢

李澤賢

Eric

Eric

BESPECIAL 工作室地址 :

觀塘偉業街171號 偉業工業大廈 4樓B4室 

CONTACT US 聯絡我們

Facebook Inbox or Email

  • Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon

Copyright © 2013-2021 Bespecial. All Rights Reserved.

Saicar

不胡桃國王 . 2020 Camphor 樟木 有一天,他被人類砍了下來。他悲憤地告別了大鳥和家園,被載到不知名的地方,唯一知道的是工匠說他叫樟木。原本頂天立地在山林之中的他頓成了一張木枱的枱腳,他盡受屈辱。後來,看著他長大成人的孩子還親手把他丟了。在最絕望的片刻,某個路人卻檢起了他。然後經過經過多個月來的洗禮,不斷地被鋸斷敲打,承受這一切的痛苦和雕琢過後,他原本以為自己會成為胡桃夾子,最終他卻成為了國王。